A. ALGEMEEN DEEL

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Het mfc: het multifunctioneel centrum Doelum, gevestigd aan de Hogenkampseweg te Renkum;
– Een accommodatie: het mfc of een gedeelte daarvan waar huurder/gebruiker de mogelijkheid heeft om zijn/haar sport/activiteit te beoefenen/uit te oefenen, waaronder kantoor-, vergader- en congresruimte, horeca, cultuurruimte, zwembad, fitnessruimte, sportzalen, sporthal, sportterrein, kleedlokalen, douches, berghokken, toiletten, gangen, tribune, dug-outs, parkeerplaats, toegangsweg, groenvoorziening, enzovoorts;
– De exploitant: de Beheersstichting Multifunctioneel Centrum Renkum, eigenaar van het mfc;
– De organisatie: de exploitant of een externe partij die met exploitant een overeenkomst heeft om een evenement te organiseren in de accommodatie.
– De gebruiker: een natuurlijk- of rechtspersoon, die regelmatig dan wel incidenteel gebruik maakt van de faciliteiten van een accommodatie.
– Incidentele overeenkomst: een overeenkomst voor het eenmalig gebruik of een overeengekomen bepaalde tijd voor het gebruik van een acccommodatie.
– Seizoensovereenkomst: een overeenkomst voor het gebruik van de accommodatie voor een reeks gebruiksmomenten vallende in een sportseizoen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op huur- en gebruiksovereenkomsten gesloten tussen exploitant en gebruiker met betrekking tot een accommodatie,
2.2 De huur-/gebruiksverhouding tussen exploitant en gebruiker wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen in de schriftelijke huur-/gebruiksovereenkomst, alsmede door deze voorwaarden en indien van toepassing aanvullende voorwaarden.
2.3 Op het gebruik van het mfc zijn alle daarop betrekking hebbende gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, verordeningen e.d. van toepassing.
2.4 De exploitant behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De exploitant zal in dat geval een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de gebruiker toezenden. Indien gebruiker van deze algemene voorwaarden wil afwijken, kan dit slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het document (huur-/gebruiksovereen-komsten) houdende de afspraken tussen partijen met betrekking tot het gebruik van de (sport)accommodatie, inclusief de hierbij behorende bijlage(n) en deze algemene gebruiksvoorwaarden.
2.6 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van huurder(s)/gebruiker(s) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Exploitant sluit slechts overeenkomsten onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat enkel onderhavige algemene huur-/gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
2.7 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de eigenaar/exploitant.
2.8 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechterte Arnhem.

3. Totstandkoming van de huur-/gebruiksovereenkomst

3.1 De overeenkomst, waarbij de exploitant aan de huurder een kantoor-, vergader- of congresruimte verhuurt of in gebruik geeft, komt tot stand middels een wederzijds ondertekende huur-/gebruiksovereenkomst òf (in geval van kortdurende c.q. incidentele verhuur) middels een wederzijds ondertekende incidentele overeenkomst.
3.2 De overeenkomst, waarbij exploitant aan de gebruiker gelegenheid geeft tot sportbeoefening of muziekuitvoeringen, komt tot stand middels een wederzijds ondertekende gebruiksovereenkomst òf (in geval van kortdurende c.q. incidentele verhuur) middels een wederzijds ondertekende incidentele overeenkomst.
3.3 Bij een kortdurende verhuur kan de huurder/gebruiker gebruik maken van een incidentele overeenkomst. Hierin wordt vermeld: de gewenste (deel) accommodatie/ruimte, de gewenste huur-/gebruikstijden, (huur)datum en/of huur-/gebruiksperiode en daarnaast de aard van het gebruik en/of de tak van sport. Exploitant vermeldt in de bevestiging in elk geval de toegewezen ruimte, zaal, (sport)accommodatie of gedeelte daarvan, wat (indien van toepassing) tot het gehuurde of het gelegenheid geven tot behoort, de huur-/gebruikstijden, de (huur)datum en/of huur-/gebruiksperiode, de aard van het gebruik en/of de tak van sport, het huur-/gebruikstarief, de betalingstermijnen, en de eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden.

4. Annuleren/opzeggen

4.1 De annulering/opzegging van een incidentele huur-/gebruikersovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren bij exploitant. Indien huurder/gebruiker de huur-/gebruikersovereenkomst minimaal 2 weken voor het gebruik annuleert, hoeft huurder/gebruiker géén kosten te betalen voor de oorspronkelijk gereserveerde huur-/gebruiksperiode volgend ná deze maand.
4.2 Het annuleren/opzeggen van een seizoensovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren bij exploitant. In het geval van annulering door huurder/gebruiker van een lopende seizoensovereenkomst dient deze minimaal 1 maand voor beëindiging van het gebruik te worden opgezegd (men is dus nog minimaal 1 maand huur/gebruiksvergoeding verschuldigd). Huurder/gebruiker wordt in dat geval beschouwd als incidentele huurder/gebruiker. Het door huurder/gebruiker te betalen bedrag wordt herberekend op basis van incidenteel gebruik. Bovendien verliest huurder/gebruiker zijn rechten als seizoenshuurder voor zowel het lopende als komende seizoen
4.3 In geval van annulering/opzegging van gereserveerde uren binnen 2 weken voorafgaand aan de gebruiksdatum bedoeld in lid 1 en lid 2, blijft de huur-/gebruiksvergoeding verschuldigd.
4.4 Er is pas sprake van een annulering/opzegging nadat huurder/gebruiker daarvan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.
4.5 Exploitant kan bij annulering/opzegging binnen de in dit artikel bedoelde termijnen maatregelen nemen, door bijvoorbeeld de toegangspas te blokkeren, danwel een boete bij huurder/gebruiker in rekening te brengen.

5. Beëindiging van de huur-/gebruiksovereenkomst

5.1 De huur-/gebruiksovereenkomst geldt voor de daarin opgenomen duur en eindigt op de daarin opgenomen wijze òf geldt bij kortdurende verhuur/gebruik voor de in de bevestiging genoemde datum/periode en eindigt na de datum/periode van rechtswege zonder dat daartoe een nadere opzegging vereist is.
5.2 Na afloop van de huur-/gebruiksovereenkomst levert de huurder/gebruiker het in gebruik genomen deel van de accommodatie op in dezelfde staat waarin deze verkeerde bij aanvang van het gebruik, behoudens normale slijtage en veroudering. Bij discussie over de staat van het in gebruik genomen deel van de accommodatie bij aanvang van het gebruik, wordt de huurder/gebruiker verondersteld het gehuurde/in gebruik genomen deel van de accommodatie in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen.
5.3 Indien de huurder/gebruiker één of meer van de uit deze huur-/gebruiksovereenkomst niet of niet volledig nakomt en deze tekortkoming ondanks een schriftelijke ingebrekestelling door exploitant, niet binnen de gestelde redelijke termijn heeft hersteld of indien huurder/gebruiker bij rechtswege in verzuim is, is de exploitant gerechtigd om de ontbinding van de huur-/gebruiksovereenkomst te vorderen, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen. Huurder/gebruiker zal in verzuim zijn door het enkele verloop van de bepaalde termijn of het enkele feit van de overtreding, niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming.
5.4 Exploitant is in ieder geval gerechtigd de overeenkomst, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan huurder/gebruiker, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
a. In het geval van faillissement van huurder/gebruiker;
b. Als huurder/gebruiker surséance van betaling wordt verleend;
c. Als er executoriaal beslag op activa van huurder/gebruiker wordt gelegd of een op de activa gelegd conservatoir beslag overgaat in een executoriaal beslag;
d. In het geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding of liquidatie van huurder/gebruiker;
e. Wanneer huurder/gebruiker feitelijk haar verenigingsactiviteiten beëindigt.
f. Huurder/gebruiker het huur-/gebruikstarief niet, dan wel niet tijdig heeft betaald;
g. Er sprake is van het doen of in het vooruitzicht stellen door huurder/gebruiker van een gift of een belofte aan één van de personeelsleden van exploitant en/of aan enige andere ten behoeve van exploitant werkzame (rechts)personen teneinde deze te bewegen of te bevorderen om enige (rechts)handeling te verrichten of na te laten;
h. Huurder/gebruiker onvoldoende toezicht houdt op de beoefening van sport/activiteit;
i. Er zich een overmachtssituatie voordoet bij huurder/gebruiker;
j. Huurder/gebruiker niet of niet meer beschikt over de noodzakelijke vergunningen voor zover relevant voor het gebruik van betreffende (deel van de) accommodatie;
k. Huurder/gebruiker of diens bestuurder of feitelijk leidinggevende strafrechtelijk wordt vervolgd voor een misdrijf;
5.5 Ontbinding van de overeenkomst geschiedt door middel van een aangetekend schrijven aan huurder/gebruiker. Ontbinding van de overeenkomst leidt nimmer tot schadevergoeding van exploitant
5.6 Indien huurder/gebruiker de bepalingen uit de overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet nakomt, kan het gebruik van het gehuurde terstond door exploitant worden beëindigd. Tevens heeft exploitant in voorkomende gevallen het recht een van kracht zijnde overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat restitutie van reeds betaalde huur-/gebruiksvergoeding plaatsvindt.

6. Prijzen, tarieven, facturering en betaling

6.1 Het maatschappelijke gebruikstarief voor de (sport)accommodatie(s) wordt jaarlijk per 1 januari of per 1 september door het college van burgemeester & wethouders / de gemeenteraad van de Gemeente Renkum vastgesteld voor het komende (sport)seizoen.
6.2 De commerciële gebruikstarief voor de (sport)accommodatie(s) wordt jaarlijks door exploitant vastgesteld.
6.3 Exploitant is gerechtigd bij aanvang van de huur-/gebruiksovereenkomst een waarborgsom te verlangen van de huurder/gebruiker. Deze waarborgsom kan door exploitant worden aangewend ter verrekening met eventueel achterstallige huurtermijnen of andersoortige (schade)vorderingen op de huurder/gebruiker uit hoofde van de huur-/gebruiksovereenkomst. De huurder/gebruiker heeft geen recht op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.De huurder/gebruiker verplicht zich de verschuldigde bedragen, inclusief de bijstelling van het maatschappelijke – of commerciële gebruikstarief, tijdig en op de overeengekomen of vastgestelde vervaldag te voldoen.
6.4 Indien huurder/gebruiker heeft gekozen voor betaling op basis van automatische incasso, verstrekt hij exploitant door ondertekening van de huur-/geberuiksovereenkomst, een machtiging voor het vooraf incasseren van de vergoeding in gelijkblijvende maandelijkse termijnnen gedurende de looptijd van de huur-/geberuiksovereenkomst.
6.5 Indien betaling plaatsvindt door middel van automatische incasso, dan zal deze maandelijks worden uitgevoerd, tenzij anders met huurder/gebruiker is overeengekomen. Huurder/gebruiker dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op zijn bank- of girorekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, is het volgende lid (6.6) van toepassing.
6.6 Indien huurder/gebruiker het verschuldigde huur-/gebruikstarief na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde termijn nog niet heeft betaald, neemt exploitant incassomaatregelen. Alle kosten verbonden aan de incasso komen volledig voor rekening van huurder/gebruiker.
6.7 Ingeval van wanbetaling van het huur-/gebruikstarief is exploitant gerechtigd, zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, wettelijke rente in rekening te brengen.
6.8 Huurder/gebruiker is niet gerechtigd de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, op te schorten dan wel te verrekenen.

7. Aansprakelijkheid, kosten en schade

7.1 De huurder/gebruiker is jegens de exploitant aansprakelijk voor alle schade die door haar schuld of nalatigheid, dan wel als gevolg van schuld of nalatigheid van één of meerdere bezoekers, tijdens de gebruikstijd in/aan de (sport)accommodatie en/of (sport)toestellen, -installaties en materialen van mfc Doelum wordt toegebracht, tenzij de huurder/gebruiker bewijst dat hem, de personen die huurder/gebruiker heeft toegelaten en waarvoor de huurder/gebruiker aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
7.2 De schade dient tijdens gebruik of direct na afloop daarvan bij exploitant te worden gemeld.
7.3 De huurder/gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de huur-/gebruikersovereenkomst.
7.4 Indien huurder/gebruiker de Algemene gebruiksvoorwaarden niet naleeft, zal deze aansprakelijk worden gesteld voor alle schade en/of de toegang tot de (sport)accommodatie c.q. het gebruik van de (sport)accommodatie worden ontzegd.
7.5 Exploitant is niet aansprakelijk indien hij door enige oorzaak, buiten zijn schuld, het gehuurde niet, niet tijdig of niet volledig aan huurder/gebruiker ter beschikking stelt. Indien het gehuurde in het geheel niet ter beschikking kan worden gesteld is de overeenkomst van rechtswege, zonder gerechtelijke tussenkomst, ontbonden. Bij niet tijdig of volledige beschikbaarstelling zal exploitant een verlaging van de gebruiksvergoeding, naar evenredigheid, vaststellen.
7.6 De exploitant is niet aansprakelijk voor eventuele (sport)ongevallen of gevolgen van (sport)ongevallen in de (sport)accommodatie, al dan niet als gevolg van de niet-nakoming zijdens huurder/gebruiker van diens toezicht- en veiligheidsverplichtingen, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder/gebruiker, diens leden of personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder/gebruiker van de (sport)accommodatie gebruik maken of van derden die huurder/gebruiker heeft toegelaten. De huurder/gebruiker vrijwaart exploitant voor alle aanspraken (van derden) ter zake.
7.7 De huurder/gebruiker dient toereikend tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd en voor de duur van de overeenkomst verzekerd te blijven. Tenminste vijf dagen vóór aanvang van de huur / het gebruik van de (sport)accommodatie legt huurder/gebruiker aan de exploitant een kopie van de relevante polisbladen en polisvoorwaarden over aan de exploitant. Indien huurder/gebruiker daarmee in gebreke blijft, is de exploitant gerechtigd aan de huurder/gebruiker het gebruik van de sportaccommodatie te ontzeggen. Ontbinding van de overeenkomst door exploitant zal nimmer tot schadevergoeding van exploitant tegenover huurder, gebruiker, bezoekers of derden leiden.
7.8 De huurder/gebruiker wordt door de ingebruikneming van de (sport)accommodatie en de daarin aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevinden op het moment van ingebruikneming.
7.9 Er is sprake van gebrek aan het gehuurde, als de huurder/gebruiker anders dan vanwege een aan haar toe te rekenen omstandigheid, niet het genot wordt verschaft dat de huurder/gebruiker bij het aangaan van de huur-/gebruiksovereenkomst mocht verwachten. Exploitant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken, die zij niet kende of niet hoorde te kennen bij het aangaan van de huur-/gebruiksovereenkomst.
7.10 In het geval dat de huurder/gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van deze huur-/gebruiksovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt zal huurder/gebruiker, na ter zake door de exploitant schriftelijk te zijn aangemaand om alsnog binnen 14 dagen zijn verplichtingen na te komen, in gebreke zijn en zal exploitant gerechtigd zijn de huurverhouding te beëindigen, onverminderd de verplichting van de huurder/gebruiker tot vergoeding aan exploitant van kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, schade en interesten. In geval van wanbetaling van de huurprijs/gebruiksvergoeding wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de vervaldatum en bedraagt het minimumbedrag van de buitengerechtelijke kosten 15 % van het openstaande bedrag.
7.11 Indien verschillende (natuurlijke of rechts-)personen zich als huurder/gebruiker hebben verbonden zijn deze steeds hoofdelijk, en ieder voor het geheel, jegens exploitant aansprakelijk voor alle uit de huur-/gebruiksovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. 7. Gebruik en omvang van de (sport)accommodatie
7.12 De (sport)accommodatie zal door huurder/gebruiker uitsluitend gedurende de overeengekomen huur-/gebruiksperiode en overeenkomstig de in de huur-/gebruiksovereenkomst aangegeven bestemming worden gebruikt. Het is huurder/gebruiker niet toegestaan de bestemming van de (sport)accommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van exploitant te wijzigen.Het is huurder/gebruiker niet toegestaan de (sport)accommodatie zonder schriftelijke toestemming van exploitant aan derden geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, in gebruik te geven of ter beschikking te stellen of de met exploitant overeengekomen gebruikstijden met derden te ruilen. Dit betekent slechts de organisatie/persoon op wiens naam de huur-/gebruiksovereenkomst staat de accommodatie mag gebruiken. Adreswijzigingen c.q. wijzigingen van contactpersonen dienen ter omgaande schriftelijk te worden gemeld aan exploitant.
7.13 Huurder/gebruiker is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van exploitant veranderingen aan de (sport)accommodatie aan te brengen, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur/gebruik zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Door de huurder/gebruiker aangebrachte veranderingen dienen vóór het einde van de huur-/gebruiksovereenkomst door huurder/gebruiker ongedaan te zijn gemaakt.
7.14 Eventuele kleed-, douche-, scheidsrechters-, EHBO- en massageruimten, horecaruimten en tribunes behoren niet tot de (sport)accommodatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover deze ruimten wel zijn verhuurd, ter beschikking zijn gesteld of bij gebruik zijn overeengekomen, mogen deze uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn bestemd.
7.15 Huurder/gebruiker heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van exploitant geen recht op toegang tot of het recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde, ter beschikking gestelde of in gebruik gegeven ruimten van de (sport)accommodatie. Eventueel aanwezige dienstruimten, technische ruimten, bergruimten, daken, goten van de (sport)accommodatie of het gebouw of het complex waarvan de (sport)accommodatie deel uitmaakt behoren niet tot de (sport)accommodatie en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van exploitant niet worden betreden.
7.16 Exploitant en zijn personeel heeft te allen tijde en zonder voorafgaande toestemming van huurder/gebruiker toegang tot de (sport)accommodatie.
7.17 Huurder/gebruiker is verplicht het gebouw en zijn ruimten schoon te houden en dient het sportterrein, alsmede de beplantingsstroken en parkeerplaatsen rondom de terreinen afvalvrij te houden.
7.18 De (sport)accommodatie wordt verhuurd, ter beschikking gesteld, of in gebruik gegeven exclusief de aanwezige inventaris, sport- en speltoestellen en sportmaterialen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen .
7.19 Voor zover de (sport)accommodatie wordt verhuurd, ter beschikking gesteld, of in gebruik gegeven inclusief de in artikel 7.18 genoemde zaken mogen genoemde zaken uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en dienen genoemde zaken zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te worden opgebouwd, gebruikt en te worden opgeborgen.
7.20 Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van exploitant de in artikel 7.18 genoemde zaken uit of van de (sport)accommodatie te verwijderen en/of buiten de (sport)accommodatie te gebruiken.
7.21 Huurder/gebruiker mag bij het gebruik van de (sport)accommodatie geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder/gebruiker draagt er zorg voor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
7.22 Exploitant kan huurder/gebruiker de toegang tot de (sport)accommodatie weigeren indien huurder/gebruiker op het moment dat deze de (sport)accommodatie voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huur-/gebruiksovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum van de huur-/gebruiksovereenkomst en de uit de huur-/gebruiksovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder/gebruiker.

8. Verbodsbepalingen en voorschriften van orde

8.1 Het is huurder/gebruiker en vanwege huurder/gebruiker aanwezige derden niet toegestaan op of in de (sport)accommodatie:
– handelingen te (doen) verrichten waardoor milieuverontreiniging optreedt of schade aan de (sport)accommodatie kan ontstaan;
– milieugevaarlijke zaken, waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken, te gebruiken en/of in bezit te hebben;
– te roken;
– soft- en harddrugs te gebruiken en/of in bezit te hebben;
– zonder geldige reden in of nabij de kleed-, was- en doucheruimten te verblijven;
– vloeren hoger te (doen) belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de huur-/gebruiksovereenkomst is aangegeven;
– kleding te dragen of materiaal te gebruiken die schade kan toebrengen aan de (sport)accommodatie, de inventaris of zich in de (sport)accommodatie bevindende personen;
– gebruik te maken van de nooduitgangen en/of brandblusvoorzieningen, anders dan in geval van nood;
– nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen te blokkeren;
– rijwielen en andere vervoermiddelen in of op het gehuurde te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft;
– rijwielen en vervoermiddelen op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen te stallen;
– huisdieren tot de (sport)accommodatie toe te laten, met uitzondering van blindegeleidehonden of hulphonden van personen met lichamelijke, visuele, auditieve of andere cognitieve beperkingen;
8.2 Het is huurder/gebruiker en vanwege huurder/gebruiker aanwezige derden niet toegestaan op of in de (sport)accommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van exploitant:
– etenswaren en dranken of andere goederen te nuttigen of te (doen) verstrekken of te (doen) verkopen of anderszins horeca-activiteiten te verrichten, met uitzondering van de in de (sport)accommodatie aanwezige horecaruimte(n);
– zelf meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen in genoemde horecaruimte(n);
– glas- en aardewerk in zijn bezit te hebben, met uitzondering van de in de (sport)accommodatie aanwezige horecaruimte(n);
– tassen mee te nemen in de voor de uitoefening van sportactiviteiten bestemde ruimten;
– eigen zaken, waaronder stands, te (doen) plaatsen;
– (licht-)reclame, (naams-)aanduidingen, borden, aankondigingen en publicaties aan te (doen) brengen;
– muziek ten gehore te brengen en geluidsapparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken;
– audiovisuele apparatuur, lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties, automaten en andere energie verbruikende apparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken;
– commerciële televisie- of radio-rapportages op te (doen) nemen of uit te (doen) zenden of commerciële foto- en video-opnamen te (doen) maken;
– toeschouwers toe te laten;
– entreegelden te heffen.
– in enige ruimte van de (sport)accommodatie te overnachten.
8.3 Exploitant kan aan het verlenen van toestemming voor de in artikel 8.2 genoemde activiteiten en handelingen nadere voorwaarden verbinden.
8.4 . Bij overtreding van artikel 8.1 en/of artikel 8.2 verbeurt huurder/gebruiker een boete van € 500,00, onverminderd het recht van huurder/gebruiker de in artikel 8.1 genoemde zaken direct op kosten van huurder/gebruiker te (laten) verwijderen.
8.5 De in artikel 8.4 genoemde boete is steeds verschuldigd door het enkele feit der overtreding zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling van de zijde van de exploitant zal zijn vereist en zonder dat daartegen enig beroep op verrekening van de zijde van huurder/gebruiker zal zijn toegelaten.

9. Huis- en gedragsregels

9.1 Huurder/gebruiker is verplicht zich ordelijk te gedragen in de (sport)accommodatie en zich te houden aan de huis- en gedragsregels die als bijlage 1 aan deze algemene voorwaarden zijn gehecht. Deze huis- en gedragsregels bevatten een verkorte weergave van de in artikel 7 en artikel 8 genoemde gebruiksvoorschriften en verbodsbepalingen.
9.2 Exploitant behoudt zich het recht voor deze huis- en gedragsregels aan te vullen dan wel te wijzigen, in welk geval exploitant huurder/gebruiker direct zal voorzien van een afschrift van de gewijzigde huis- en gedragsregels. Door het aangaan van de huur-/gebruiksovereenkomst verklaart huurder/gebruiker in te stemmen met genoemde huis- en gedragsregels.
9.3 Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en gedragscode en/of huisregels en/of gebruikershandleiding gaan deze drie laatste voor op de algemene voorwaarden.

10. Aanwijzingen en voorschriften exploitant, overheidsinstanties en hulpverlenende diensten.

10.1 Mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van exploitant en/of medewerkers van exploitant en/of in opdracht van exploitant handelende derden en aanwijzingen en voorschriften van overheidsinstanties, nutsbedrijven, de verzekeraar van exploitant, brandweer, politie en overige hulpverlenende diensten met betrekking tot het gebruik en inrichting van het gehuurde, dan wel in gebruik gegeven, en van de binnen- en buitenruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel, dan wel in gebruik gegeven deel uitmaakt, dienen te allen tijde onverwijld en stipt te worden opgevolgd.
10.2 Huurder/gebruiker zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van exploitant, de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij niet- of niet volledige nakoming van deze verplichting is huurder/gebruiker aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere consequenties.

11. Toezicht

11.1 Huurder/gebruiker draagt zorg voor de handhaving van de orde en het toezicht op de naleving van de in de artikelen 7, 8, 9 en 10 genoemde verplichtingen. Voorts ziet huurder/gebruiker er op toe dat uitsluitend toegang wordt verleend tot en gebruik wordt gemaakt van de (sport)accommodatie op de overeengekomen tijdstippen door personen, die op basis van de huur-/gebruiksovereenkomst en de aard van het gebruik gerechtigd zijn de (sport)accommodatie te betreden.
11.2 Huurder/gebruiker zorgt ervoor dat genoemd toezicht wordt uitgeoefend door één of meerdere toezichthouders, die in het bezit zijn van de daartoe vereiste diploma’s of certificaten, waaronder in ieder geval een geldig diploma BHV/EHBO/AED. Deze toezichthouders dienen zich op verzoek van exploitant te legitimeren. Het aantal toezichthouders dient in overeenstemming te zijn met de geldende wettelijke en plaatselijke voorschriften.
11.3 Huurder/gebruiker zorgt er voor dat genoemde toezichthouders kennisnemen van de in onderhavige afdeling opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels.
11.4 Huurder/gebruiker zorgt ervoor dat een plaatsvervanger van de in artikel 11.2 genoemde toezichthouder(s), die voldoet aan de in artikel 11.2 genoemde kwalificaties, beschikbaar is, zodat de taken van genoemde toezichthouder(s) te allen tijde kunnen worden overgenomen.
11.5 Huurder/gebruiker en personen die van huurder/gebruiker toestemming hebben de (sport)accommodatie te betreden, worden niet eerder tot de (sport)accommodatie toegelaten voordat de in artikel 11.2 genoemde toezichthouder aanwezig is. De toezichthouder dient zich vóór aanvang van het gebruik bij de verantwoordelijke beheerder van exploitant te melden. Deze toezichthouder verlaat de (sport)accommodatie pas nadat alle gebruikers de (sport)accommodatie hebben verlaten.
11.6 De personalia van genoemde toezichthouder(s) worden tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik aan exploitant doorgegeven. Zowel vóór als na aanvang van het gebruik van de (sport)accommodatie is huurder/gebruiker verplicht de namen van eventuele vervangers van deze toezichthouders onmiddellijk schriftelijk aan exploitant door te geven.
11.7 Huurder/gebruiker zorgt ervoor dat exploitant tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de (sport)accommodatie in het bezit wordt gesteld van kopieën van de diploma’s van de in artikel 11.2 genoemde toezichthouders.
11.8 Exploitant en/of medewerkers van exploitant en/of in opdracht van exploitant handelende derden hebben te allen tijde toegang tot de (sport)accommodatie teneinde te controleren of de in onderhavige overeenkomst (waaronder ook deze Algemene voorwaarden) genoemde, op huurder/gebruiker en door of vanwege huurder/gebruiker tot de (sport)accommodatie toegelaten personen rustende verplichtingen worden nageleefd.

12. Sancties niet-naleving gebruiksvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels

en aanwijzingen
12.1 Voor zover huurder/gebruiker of op de door of vanwege huurder/gebruiker tot de (sport)accommodatie toegelaten personen de in de artikelen 7, 8, 9 en 10 genoemde verplichtingen niet naleven, is exploitant bevoegd hen uit de (sport)accommodatie te (laten) verwijderen en hen de toegang tot de (sport)accommodatie te ontzeggen.
12.2 Huurder/gebruiker is verplicht eventuele kosten die voortvloeien uit een schending van de in artikel 7, 8, 9 en 10 genoemde verplichtingen, alsmede eventuele boetes en dwangsommen die exploitant door de in artikel 10 genoemde overheidsinstanties en hulpverlenende diensten worden opgelegd integraal te voldoen.

13. Vergunningen en ontheffingen

13.1 Indien huurder/gebruiker de (sport)accommodatie met toestemming van exploitant gebruikt voor evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sport-, dans- of theateractiviteiten, is huurder/gebruiker verplicht op zijn kosten alle (evenementen)vergunningen en ontheffingen aan te vragen die voor dit afwijkende gebruik zijn vereist.
13.2 Huurder/gebruiker is verplicht zelf te onderzoeken of voor het overeengekomen gebruik van de (sport)accommodatie vergunningen en ontheffingen zijn vereist. Het aangaan van een huur-/gebruiksovereenkomst ten behoeve van genoemd gebruik houdt uitdrukkelijk geen toezegging in dat de benodigde vergunningen en ontheffingen daadwerkelijk zullen worden verleend en/of volledig zijn.
13.3 De huurder/gebruiker verstrekt de exploitant een kopie van genoemde vergunningen en/of ontheffingen binnen twee dagen nadat deze door het bevoegde gezag zijn verleend en in ieder geval vijf dagen vóór aanvang van het evenement.
13.4 Voor zover de in artikel 13.1 genoemde vergunningen en ontheffingen slechts kunnen worden verleend na het aanbrengen van bepaalde voorzieningen, dient huurder/gebruiker exploitant daarvoor vooraf toestemming te vragen. De kosten van het aanbrengen van genoemde voorzieningen komen voor rekening van huurder/gebruiker.
13.5 Huurder/gebruiker is verplicht de (sport)accommodatie zodanig te gebruiken dat niet wordt gehandeld in strijd met enige wet, verordening, vergunning of andere overheidsvoorschriften, waaronder begrepen (brand)veiligheidsnormen van politie en brandweer. Indien met toestemming van exploitant muziek ten gehore wordt gebracht of gebruik wordt gemaakt van geluids- en/of audiovisuele apparatuur mogen de in de Wet Geluidhinder opgenomen normen niet worden overschreden.
13.6 Indien huurder/gebruiker de in artikel 13.1, 13.3, 13.4 en 13.5 genoemde verplichtingen niet nakomt, is exploitant gerechtigd het gebruik (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen.
13.7 Huurder/gebruiker is verplicht eventuele boetes en dwangsommen die exploitant worden opgelegd doordat huurder/gebruiker de in artikel 13.1, 13.3, 13.4 en 13.5 genoemde verplichtingen niet is nagekomen integraal te voldoen.
13.8 Weigering of intrekking van een vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huur-/gebruiksovereenkomst door huurder/gebruiker of tot enige andere actie van huurder/gebruiker tegen exploitant.

14. Horecaruimten

14.1 Indien tot de (sport)accommodatie behorende horecaruimten worden verhuurd en overeengekomen is dat huurder in de betreffende ruimten horeca-activiteiten zal verrichten, dient huurder, althans tenminste één van de in deze horecaruimten werkzame medewerkers van huurder te beschikken over de door de Drank- en Horecawet vereiste ‘Verklaring Sociale Hygiëne’.
14.2 Tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de (sport)accommodatie verstrekt huurder exploitant een kopie van genoemde verklaring.
14.3 Huurder is verplicht eventuele boetes en dwangsommen, die exploitant worden opgelegd doordat huurder de in artikel 14.1 verplichting niet is nagekomen, te voldoen.
14.4 Indien huurder de in artikel 14.1 en artikel 14.2 genoemde verplichtingen niet nakomt, is exploitant gerechtigd het gebruik van de horecaruimten stil te leggen of te beëindigen.
14.5 Een eventuele intrekking van de in artikel 14.1 genoemde verklaring dan wel het vertrek van personen die over genoemde verklaring beschikken gedurende de duur van de huurovereenkomst zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst door huurder of tot enige andere actie van huurder tegen exploitant.

15. Veiligheid en calamiteiten

15.1 Exploitant zorgt ervoor dat de (sport)accommodatie deugdelijk wordt onderhouden en het gehuurde, dan wel in gebruik gegeven, voldoet aan de voor (sport)accommodaties geldende wettelijke voorschriften. Exploitant dient er voor te zorgen dat er een calamiteitenplan voor het gehuurde, dan wel in gebruik gegeven, is en stelt huurder/gebruiker op de hoogte van de inhoud van dit plan. In dit calamiteitenplan is aangegeven op welke wijze men met ongevallen en noodsituaties omgaat en wie welke taken en bevoegdheden heeft indien genoemde calamiteiten zich voordoen.
15.2 Exploitant dient er voor te zorgen dat er een ontruimingsplan is waarin wordt aangegeven op welke wijze de (sport)accommodatie moet worden ontruimd indien zich calamiteiten voordoen en welke vluchtroutes in dat geval moeten worden gebruikt.
15.3 Exploitant zorgt ervoor dat er een calamiteitenlogboek in de (sport)accommodatie aanwezig is. In genoemd calamiteitenlogboek worden ongevallen en noodsituaties alsmede schade aan de (sport)accommodatie en/of de in de (sport)accommodatie aanwezige inventaris, door huurder/gebruiker geregistreerd.
15.4 Huurder/gebruiker is verplicht het calamiteitenplan en het ontruimingsplan toe te passen indien zich calamiteiten voordoen en genoemde calamiteiten in het calamiteitenlogboek te registreren.
15.5 Huurder/gebruiker is verplicht deel te nemen aan periodiek door exploitant te organiseren ontruimingsoefeningen.
15.6 Huurder/gebruiker stelt één of meerdere ontruimers aan die in geval van calamiteiten in samenwerking met exploitant dan wel de door huurder/gebruiker aangewezen toezichthouder zorgen voor de ontruiming van de (sport)accommodatie conform het ontruimingsplan en de hulpdiensten alarmeren/informeren. De namen van genoemde ontruimers dienen tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik aan exploitant te worden doorgegeven. Zowel vóór als tijdens het gebruik van de (sport)accommodatie is huurder/gebruiker verplicht de namen van eventuele vervangers van deze ontruimers onmiddellijk schriftelijk aan exploitant door te geven. Genoemde ontruimers dienen zich vóór aanvang van het gebruik van de (sport)accommodatie bij de in de (sport)accommodatie aanwezige beheerder van exploitant te melden.
15.7 Exploitant is te allen tijde bevoegd de activiteiten in het gehuurde, dan wel in gebruik gegeven, te onderbreken, indien dit naar zijn oordeel voor de veiligheid van de gebruikers van het gehuurde c.q. deelnemers aan de betreffende activiteiten noodzakelijk is.
15.8 Exploitant zorgt voor de aanwezigheid van EHBO-materialen die zijn toegerust op het reguliere gebruik van het gehuurde. Huurder/gebruiker draagt zorg voor het juiste gebruik ervan en voor aanvulling van gebruikte EHBO-materialen. Indien huurder/gebruiker het gehuurde met toestemming van exploitant gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, zorgt huurder/gebruiker voor uitbreiding van de reeds aanwezige EHBO-materialen voor zover een en ander op grond van wettelijke en/of plaatselijke voorschriften is vereist.
15.9 Indien huurder/gebruiker de (sport)accommodatie met toestemming van exploitant gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, is huurder/gebruiker naast zijn verplichting op grond van artikel 13.1 verplicht om een op het evenement gericht inrichtingsplan van de (sport)accommodatie, een draaiboek en een calamiteitenplan op te stellen.
Huurder/gebruiker zorgt ervoor dat het in artikel 15.9 genoemde inrichtingsplan, het draaiboek en het calamiteitenplan tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van het gehuurde ter
goedkeuring aan exploitant worden voorgelegd.

16. Sport- en speeltoestellen en sportmaterialen

16.1 Indien bij de (sport)accommodatie behorende sport- en speeltoestellen en sportmaterialen in gebruik worden gegeven, worden deze weergegeven in de gebruiksovereenkomst of de bij de gebruiksovereenkomst behorende inventarislijst. Gebruiker mag alleen gebruik maken van de in gebruiksovereenkomst c.q. inventarislijst genoemde sport- en speeltoestellen en sportmaterialen.
16.2 Exploitant zorgt er voor dat de in de (sport)accommodatie aanwezige sport- en speeltoestellen en sportmaterialen, voor zover van toepassing, voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.
16.3 Exploitant is verantwoordelijk voor een deugdelijk onderhoud aan sport- en speeltoestellen en sportmaterialen en zorgt ervoor dat gebreken aan deze toestellen en materialen zo spoedig mogelijk worden hersteld. Voor zover genoemde gebreken niet direct kunnen worden hersteld, zorgt exploitant er voor dat duidelijk wordt aangegeven dat het betreffende sport- en speeltoestel of sportmateriaal buiten gebruik is en dat maatregelen worden getroffen die een gebruik daarvan verhinderen.
16.4 Zo nodig verstrekt exploitant gebruiker de bij de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen behorende gebruiksvoorschriften en/of mondelinge instructies met betrekking tot het gebruik van de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen. Huurder/gebruiker dient de sport- en speeltoestellen overeenkomstig deze instructies te gebruiken.
16.5 Gebruiker dient de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd of in gebruik zijn gegeven. Gebruiker dient deze toestellen en materialen zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te gebruiken.
16.6 Voor zover de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen worden gebruikt in strijd met artikel 16.4 of artikel 16.5 is exploitant niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade van huurder/gebruiker en/of door of vanwege huurder/gebruiker tot de (sport)accommodatie toegelaten personen.
16.7 De in de (sport)accommodatie aanwezige sport- en speeltoestellen en sportmaterialen blijven te allen tijde eigendom van exploitant en dienen door gebruiker aan exploitant te worden geretourneerd of te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen in de (sport)accommodatie.

B. ZWEMBADEN

1. Veiligheid: verantwoordelijkheden exploitant

1.1 Exploitant heeft als taak te waken over de gezondheid en de veiligheid van gebruiker alsmede de door of vanwege gebruiker toegelaten personen (zowel zwemmend als niet-zwemmend). Exploitant is verantwoordelijk voor een deugdelijke bouw en een deugdelijk onderhoud van het zwembad en zorgt er voor dat het zwembad, voor zover van toepassing, voldoet aan de voor zwembaden geldende wettelijke voorschriften, waaronder maar niet beperkt tot de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ) en de wetgeving die daarvoor in de plaats komt. De voorschriften van de WHVBZ en de BHVBZ, waarin onder meer eisen worden gesteld aan de algemene hygiëne en veiligheid in een badinrichting of zwemgelegenheid, liggen ter inzage in het zwembad.
1.2 Exploitant zorgt ervoor dat naast voornoemde toezichthouder tenminste één gediplomeerde zweminstructeur aanwezig is, die in het bezit dient te zijn van de door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ erkende diploma’s of certificaten, waaronder in ieder geval lesgever Zwem-ABC (water safety inspector) of vergelijkbare, erkende diploma’s of certificaten.
Afdeling A, artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op genoemde zweminstructeur*.

2. Veiligheid: verantwoordelijkheden gebruiker

2.1 Gebruiker zorgt er voor dat er in het gehuurde tenminste één toezichthouder aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in het zwembad aanwezige personen. Deze toezichthouder beschikt over een geldig diploma BHV/EHBO/AED, het diploma Zwemmend Redden, KNBRD-A en door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ erkende certificaten, zoals lifequard en begeleider recreatieve zwemactiviteiten en eventueel het certificaat lesgever Zwem-ABC (water safety inspector). Op het toezicht is Afdeling A, artikel 11 van overeenkomstige toepassing.
2.2 Gebruiker dient zich te houden aan de in onderhavige afdeling en in afdeling A opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels en de in Afdeling B, artikel 1.1 en genoemde voorschriften en zorgt er voor dat genoemde toezichthouders kennisnemen van deze voorschriften.
2.3 Voor zover van toepassing dient gebruiker zich te houden aan de specifieke veiligheidseisen die gelden bij het gebruik van elektrische apparatuur in natte ruimten.
2.6 Gebruiker is, voor zover van toepassing, verantwoordelijk voor (het ordelijk verloop van):
– de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan en bezoekers van de zwemactiviteiten, zowel bij de plaats van vertrek als bij het zwembad;
– de toelating van de deelnemers aan de zwemactiviteiten. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van personen die niet kunnen zwemmen;
– voldoende begeleiding bij het zwemmen;
– het gaan van de deelnemers/gebruikers van en naar de kleedkamers en het omkleden zelf;
– (indien van toepassing) het overdragen van de leerlingen aan de zweminstructeurs;
– het douchen vóór en na het zwemmen.
2.5 Gebruiker houdt een administratie bij van het aantal deelnemers aan de zwemactiviteiten en de namen van de deelnemers, alsmede eventuele bijzonderheden met betrekking tot genoemde deelnemers, zoals medische aandoeningen en overige zorgaspecten. Voor zover een en ander noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en veiligheid van de betreffende personen, stelt gebruiker exploitant op de hoogte van genoemde bijzonderheden.

3. Hygiëne

3.1 Na elk gebruik draagt gebruiker zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het doorspoelen van de toiletten en het droogtrekken van de doucheruimte(n) en kleedruimte(n).
3.2 Gebruiker meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan de medewerkers van exploitant.
3.3 Gebruiker voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijk gebruik van het gehuurde door de deelnemers aan c.q. bezoekers van de zwemactiviteiten.

4. Gebruik

4.1 In de zwemzaal mag uitsluitend worden gelopen op blote voeten of slippers..
4.2 Het gebruik van zelf meegebrachte sportattributen, zoals duikflessen, kano’s en vinnen, is alleen toegestaan in overleg met exploitant. Deze attributen dienen zorgvuldig en volgens de aanwijzingen van exploitant te worden gebruikt.
4.3 De warming-up en de cooling-down dienen gedurende de looptijd van de overeenkomst c.q. de overeengekomen gebruikstijden plaats te vinden.
4.4 Gebruiker controleert vóór zijn vertrek of alle onder zijn verantwoordelijkheid vallende deelnemers aan de zwemactiviteiten en eventuele bezoekers het zwembad hebben verlaten.
4.5 Na elk gebruik zorgt gebruiker voor het sluiten van de ramen en deuren van de (sport)accommodatie en het uitschakelen van lichtpunten Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de (sport)accommodatie of het niet uitschakelen van lichtpunten, komen voor rekening van gebruiker.

5. Overig

5.1 Op de huur van zwembaden en de bijbehorende ruimten zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A van toepassing.
5.2 Voor zover de voorwaarden in Afdeling B afwijken van Afdeling A zijn de voorwaarden van Afdeling B van toepassing.

C. FITNESS

1. Veiligheid: verantwoordelijkheden exploitant

1.1 Exploitant is verantwoordelijk voor een deugdelijke bouw en een deugdelijk onderhoud van de (sport)accommodatie en zorgt er voor dat de (sport)accommodatie, voor zover van toepassing, voldoet aan de voor fitnessruimte geldende wettelijke voorschriften.

2. Veiligheid: verantwoordelijkheden gebruiker

2.1 Gebruiker zorgt er voor dat er in de (sport)accommodatie tenminste één toezichthouder aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in de (sport)accommodatie aanwezige personen. Deze toezichthouder beschikt over een geldig diploma BHV/EHBO/AED.
2.2 Gebruiker dient zich te houden aan de in onderhavige afdeling en in afdeling A opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels en zorgt ervoor dat deze voorschriften bekend zijn bij de toezichthouders.
2.3 Gebruiker is, voor zover van toepassing, verantwoordelijk voor (het ordelijk verloop van):
– de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan c.q. bezoekers van de in de (sport)accommodatie te verrichten (sport)activiteiten, zowel vóór, gedurende als na afloop van genoemde activiteiten;
– de toelating van genoemde personen tot de (sport)accommodatie;
– voldoende begeleiding van deelnemers aan genoemde (sport)activiteiten;
– het gaan van de deelnemers/gebruikers van en naar de kleedkamers en het omkleden zelf;
– het overdragen van de leerlingen aan de sportinstructeurs c.q. docenten lichamelijke opvoeding;
– het douchen vóór en na het verrichten van genoemde activiteiten.
2.4 Gebruiker houdt een administratie bij van het aantal deelnemers aan de in de (sport)accommodatie te verrichten (sport)activiteiten en de namen van deze deelnemers. Gebruiker houdt een administratie bij van eventuele bijzonderheden met betrekking tot genoemde deelnemers, zoals medische aandoeningen en overige zorgaspecten. Voor zover een en ander noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en veiligheid van de betreffende personen, stelt Gebruiker exploitant op de hoogte van genoemde bijzonderheden.

3. Hygiëne

3.1 Na elk gebruik draagt gebruiker zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het doorspoelen van de toiletten en het droogtrekken van de doucheruimte(n) en het bezemschoon achterlaten van de kleedruimte(n).
3.2 Gebruiker meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan de medewerkers van exploitant.
3.3 Gebruiker voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijk gebruik van de (sport)accommodatie door de deelnemers aan c.q. bezoekers/toeschouwers van de (sport)activiteiten.

4. Gebruik

4.1 Het gebruik van zelf meegebrachte (sport)toestellen en sportattributen, zoals ballen en dergelijke, is alleen toegestaan in overleg met exploitant.
4.2 Van de (sport)accommodatie mag geen gebruik worden gemaakt buiten de in de gebruikersovereenkomst overeengekomen tijden. Partijen kunnen hierover afwijkende afspraken maken. In bijzondere gevallen kan hiervan ontheffing worden verleend.
4.3 De warming-up en de cooling-down dienen gedurende de looptijd van de overeenkomst c.q. de overeengekomen gebruikstijden plaats te vinden.
4.4 De bediening van geluids-, licht- en overige technische installaties is voorbehouden aan de medewerker van exploitant, dan wel bij diens afwezigheid aan door gebruiker aangewezen contactpersoon.
4.5 Toestellen voor sport-/fitnessbeoefening mogen uitsluitend worden gebruikt onder leiding van een persoon, die een daartoe vereiste opleidingsbevoegdheid bezit. Deze bevoegdheid moet op verzoek van exploitant kunnen worden getoond.
4.6 De gebruiker heeft het recht voor eigen risico gebruik te maken van de aanwezige materialen. In de fitnesszaall mogen alleen materialen worden gebruikt die voor fitness geschikt en voldoende gereinigd zijn.
4.7 Gebruiker controleert vóór zijn vertrek of alle onder zijn verantwoordelijkheid vallende deelnemers aan de (sport)activiteiten en eventuele bezoekers de (sport)accommodatie hebben verlaten.
4.8 Na elk gebruik zorgt gebruiker voor het sluiten van de ramen en deuren van de (sport)accommodatie en het uitschakelen van lichtpunten Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de (sport)accommodatie of het niet uitschakelen van lichtpunten, komen voor rekening van gebruiker.

5. Overig

5.1 Op de gebruiksvergoeding van de fitnessruimte zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A van toepassing.
5.2 Voor zover de voorwaarden in Afdeling C afwijken van Afdeling A zijn de voorwaarden van Afdeling C van toepassing.

D. SPORTHAL en MULTIZAAL

1. Veiligheid: verantwoordelijkheden exploitant

1.1 Exploitant is verantwoordelijk voor een deugdelijke bouw en een deugdelijk onderhoud van de (sport)accommodatie en zorgt er voor dat de (sport)accommodatie, voor zover van toepassing, voldoet aan de voor sporthallen, sportzalen respectievelijk gymnastieklokalen geldende wettelijke voorschriften.

2. Veiligheid: verantwoordelijkheden gebruiker

2.1 Gebruiker zorgt er voor dat er in de (sport)accommodatie tenminste één toezichthouder aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in de (sport)accommodatie aanwezige personen. Deze toezichthouder beschikt over een geldig diploma BHV/EHBO/AED.
2.2 Gebruiker dient zich te houden aan de in onderhavige afdeling en in afdeling A opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels en zorgt ervoor dat deze voorschriften bekend zijn bij de toezichthouders.
2.3 Gebruiker is, voor zover van toepassing, verantwoordelijk voor (het ordelijk verloop van):
– de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan c.q. bezoekers van de in de (sport)accommodatie te verrichten (sport)activiteiten, zowel vóór, gedurende als na afloop van genoemde activiteiten;
– de toelating van genoemde personen tot de (sport)accommodatie;
– voldoende begeleiding van deelnemers aan genoemde (sport)activiteiten;
– het gaan van de deelnemers/gebruikers van en naar de kleedkamers en het omkleden zelf;
– het overdragen van de leerlingen aan de sportinstructeurs c.q. docenten lichamelijke opvoeding;
– het douchen vóór en na het verrichten van genoemde activiteiten.
2.4 Gebruiker houdt een administratie bij van het aantal deelnemers aan de in de (sport)accommodatie te verrichten (sport)activiteiten en de namen van deze deelnemers.
Gebruiker houdt een administratie bij van eventuele bijzonderheden met betrekking tot genoemde deelnemers, zoals medische aandoeningen en overige zorgaspecten. Voor zover een en ander noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en veiligheid van de betreffende personen, stelt Gebruiker exploitant op de hoogte van genoemde bijzonderheden.

3. Hygiëne

3.1 Na elk gebruik draagt gebruiker zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het doorspoelen van de toiletten en het droogtrekken van de doucheruimte(n) en het bezemschoon achterlaten van de kleedruimte(n).
3.2 Gebruiker meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan de medewerkers van exploitant.
3.3 Gebruiker voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijk gebruik van de (sport)accommodatie door de deelnemers aan c.q. bezoekers/toeschouwers van de (sport)activiteiten.

4. Gebruik

4.1 Op de sportvloeren van de sporthal en multizaal mag uitsluitend worden
gelopen op blote voeten of sportschoenen die niet buiten zijn gedragen en die geen strepen achterlaten op de sportvloer.
4.2 Van de (sport)accommodatie mag geen gebruik worden gemaakt buiten de in de gebruikersovereenkomst overeengekomen tijden. Partijen kunnen hierover afwijkende afspraken maken. In bijzondere gevallen kan hiervan ontheffing worden verleend.
4.3 De warming-up en de cooling-down dienen gedurende de looptijd van de overeenkomst c.q. de overeengekomen gebruikstijden plaats te vinden.
4.4 De bediening van geluids-, licht- en overige technische installaties is voorbehouden aan de medewerker van exploitant, dan wel bij diens afwezigheid aan door gebruiker aangewezen contactpersoon.
4.5 Toestellen voor (school)sportbeoefening mogen uitsluitend worden gebruikt onder leiding van een persoon, die een daartoe vereiste opleidingsbevoegdheid bezit. Deze bevoegdheid moet op verzoek van exploitant kunnen worden getoond.
4.6 Het gebruik van de scheidingswanden dient plaats te vinden op de door exploitant voorgeschreven wijze.
4.7 De medewerker van exploitant kan toestaan dat in de speelhal ook banken/verrijdbare tribunes voor toeschouwers worden geplaatst.
4.8 De gebruiker heeft het recht voor eigen risico gebruik te maken van de aanwezige materialen, met uitzondering van het zogenaamde ´spelmateriaal´ zoals ballen, shuttles e.d. Hiervoor dient de gebruiker zelf zorg te dragen; in de sporthal mogen alleen materialen worden gebruikt die voor zaalsporten geschikt en (indien zij tevens worden gebruikt voor openluchtspel), voldoende gereinigd zijn.
4.9 Gebruiker controleert vóór zijn vertrek of alle onder zijn verantwoordelijkheid vallende deelnemers aan de (sport)activiteiten en eventuele bezoekers de (sport)accommodatie hebben verlaten.
4.10 Na elk gebruik zorgt gebruiker voor het sluiten van de ramen en deuren van de (sport)accommodatie en het uitschakelen van lichtpunten Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de (sport)accommodatie of het niet uitschakelen van lichtpunten, komen voor rekening van gebruiker.

5. Wet bescherming persoonsgegevens

5.1 Indien gebruiker een natuurlijk persoon is, verstrekt gebruiker bij het aangaan van deze overeenkomst, door ondertekening ervan, toestemming aan exploitant en aan de beheerder om de persoonsgegevens van gebruiker in een bestand op te nemen.

6. Overig

6.1 Op de gebruiksvergoeding van sporthallen, sportzalen en gymnastiekzalen en de bijbehorende ruimten zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A van toepassing.
6.2 Voor zover de voorwaarden in Afdeling C afwijken van Afdeling A zijn de voorwaarden van Afdeling C van toepassing.

E. BUITENSPORTACCOMMODATIES

1. Veiligheid: verantwoordelijkheden exploitant

1.1 Exploitant is verantwoordelijk voor een deugdelijke bouw en een deugdelijk onderhoud van de (sport)accommodatie en zorgt er voor dat de (sport)accommodatie, voor zover van toepassing, voldoet aan de voor geldende wettelijke voorschriften voor kunstgrasvelden..

2. Veiligheid: verantwoordelijkheden gebruiker

2.1 Van natuur- en kunstgrasvelden mag geen gebruik worden gemaakt gedurende een door exploitant jaarlijks vast te stellen periode en/of perioden.
2.2 Tijdens de periode van onderhoud van het sportterrein c.q. de periode die nodig is voor herstel van het sportterrein is gebruik niet mogelijk.
2.3 De gebruiker heeft het recht voor eigen risico gebruik te maken van de aanwezige materialen, met uitzondering van het zogenaamde ´spelmateriaal´ zoals ballen, shuttles e.d. Hiervoor dient de gebruiker zelf zorg te dragen.
2.5 Van de (sport)accommodatie mag geen gebruik worden gemaakt buiten de in de gebruikersovereenkomst overeengekomen tijden. Partijen kunnen hierover afwijkende afspraken maken. In bijzondere gevallen kan hiervan ontheffing worden verleend.
2.6 Gebruiker is verantwoordelijk voor het openen en afsluiten van de buitensportaccommodatie, alsmede de binnensportaccommodatie indien gebruik wordt gemaakt van de kleed- en doucheruimten. Bij gebruik door derden dient met deze gebruiker hierover een regeling te worden getroffen die vooraf goedkeuring van exploitant behoeft.
2.7 Indien een terreingedeelte speciaal voor het houden van oefeningen en/of trainingen is aangewezen, is het niet toegestaan om voor trainingen van andere gedeelten van de (sport)accommodatie gebruik te maken.
2.8 Gebruiker zorgt er voor dat er in/op de (sport)accommodatie tenminste één toezichthouder aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in de (sport)accommodatie aanwezige personen. Deze toezichthouder beschikt over een geldig diploma BHV/EHBO/AED.
2.9 Gebruiker dient zich te houden aan de in onderhavige afdeling en in afdeling A opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels en zorgt ervoor dat deze voorschriften bekend zijn bij de toezichthouders.
2.10 Gebruiker is, voor zover van toepassing, verantwoordelijk voor (het ordelijk verloop van):
– de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan c.q. bezoekers van de in de (sport)accommodatie te verrichten (sport)activiteiten, zowel vóór, gedurende als na afloop van genoemde activiteiten;
– de toelating van genoemde personen tot de (sport)accommodatie;
– voldoende begeleiding van deelnemers aan genoemde (sport)activiteiten;
– het gaan van de deelnemers/gebruikers van en naar de kleedkamers en het omkleden zelf;
– het douchen vóór en na het verrichten van genoemde activiteiten.
2.11 Gebruiker controleert vóór zijn vertrek of alle onder zijn verantwoordelijkheid vallende deelnemers aan de (sport)activiteiten en eventuele bezoekers de (sport)accommodatie hebben verlaten.
2.12 Na elk gebruik zorgt gebruiker voor het sluiten van de ramen en deuren van de (sport)accommodatie en het uitschakelen van lichtpunten
2.13 Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de (sport)accommodatie of het niet uitschakelen van lichtpunten, komen voor rekening van gebruiker.
2.14 Bij de keuring van sportvelden worden de volgende bepalingen in acht genomen:
a. het keuren van velden geschiedt per sportveld;
b. uitgangspunt bij het keuren is de grond- en speltechnische conditie van elk sportveld afzonderlijk;
c. de keuring van sportvelden geschiedt uitsluitend door exploitant en/of de consul van de sportbond;
d. de scheidsrechter keurt het veld op de veiligheid voor de spelers, niet grondtechnisch. De scheidsrechter is gehouden aan de beslissing van exploitant en consul;
e. in geval het sportveld wordt goedgekeurd is gebruiker vrij in het gebruik van het sportveld.
f. in geval het sportveld wordt afgekeurd door exploitant/consul/scheidsrechter is het verboden gebruik te maken van het sportveld;
g. indien, ondanks het afkeuren of verbod tot betreding door exploitant, toch gebruik wordt gemaakt van een of meerdere sportvelden, zal de ontstane bespelingschade door of in opdracht van exploitant op kosten van gebruiker worden hersteld; Tevens zal door exploitant een boete of maatregel worden opgelegd.
2.15 Gebruiker zal indien mogelijk een alternatief krijgen aangeboden. Indien geen redelijk alternatief voorhanden is, hoeft gebruiker het in rekening gebrachte tarief niet te betalen.
2.16 Gebruiker houdt een administratie bij van het aantal deelnemers aan de in de (sport)accommodatie te verrichten (sport)activiteiten en de namen van deze deelnemers. Gebruiker houdt een administratie bij van eventuele bijzonderheden met betrekking tot genoemde deelnemers, zoals medische aandoeningen en overige zorgaspecten. Voor zover een en ander noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en veiligheid van de betreffende personen, stelt Gebruiker exploitant op de hoogte van genoemde bijzonderheden.

3. Hygiëne

3.1 Na elk gebruik draagt gebruiker zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het doorspoelen van de toiletten en het droogtrekken van de doucheruimte(n) en het bezemschoon achterlaten van de kleedruimte(n).
3.2 Gebruiker meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan de medewerkers van exploitant.
3.3 Gebruiker voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijk gebruik van de (sport)accommodatie door de deelnemers aan c.q. bezoekers/toeschouwers van de (sport)activiteiten.

4. Gebruik

4.1 Op de ondergrond van de buitensportaccommodatie mag uitsluitend worden gelopen op schoeisel dat geschikt is voor de betreffende buitensportaccommodatie.
4.2 Het gebruik van zelf meegebrachte (sport)toestellen en sportattributen, zoals ballen en dergelijke, is alleen toegestaan in overleg met exploitant.
4.3 Van de (sport)accommodatie mag geen gebruik worden gemaakt buiten de in de gebruikersovereenkomst overeengekomen tijden. Partijen kunnen hierover afwijkende afspraken maken. In bijzondere gevallen kan hiervan ontheffing worden verleend.
De warming-up en de cooling-down dienen gedurende de looptijd van de overeenkomst c.q. de overeengekomen gebruikstijden plaats te vinden.
4.4 De bediening van geluids-, licht- en overige technische installaties is voorbehouden aan de medewerker van exploitant, dan wel bij diens afwezigheid aan door gebruiker aangewezen contactpersoon.
4.5 De gebruiker heeft het recht voor eigen risico gebruik te maken van de aanwezige materialen, met uitzondering van het zogenaamde ´spelmateriaal´ zoals ballen, shuttles e.d. Hiervoor dient de gebruiker zelf zorg te dragen;
4.6 Het is niet toegestaan om voorwerpen te gebruiken die op enigerlei schade kunnen berokkenen aan de buitensportaccommodatie. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van grondpennen.
4.7 Het is niet toegestaan om de buitensportaccommodatie te gebruiken bij of na extreme weersomstandigheden. Het is alleen toegestaan om gebruik te maken van de buitensportaccommodatie na toestemming van de exploitant.

5. Wet bescherming persoonsgegevens

5.1 Indien gebruiker een natuurlijk persoon is, verstrekt gebruiker bij het aangaan van deze overeenkomst, door ondertekening ervan, toestemming aan exploitant en aan de beheerder om de persoonsgegevens van gebruker in een bestand op te nemen.

6 Overig

6.1 Op de gebruiksvergoeding van buitensportfaciliteiten en de bijbehorende ruimten zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A van toepassing.
6.2 Voor zover de voorwaarden in Afdeling C afwijken van Afdeling A zijn de voorwaarden van Afdeling C van toepassing.

E. CULTUURZAAL

1. Algemeen

1.1 Exploitant verleent toegang tot cultuurzaal voor repetities van podiumkunsten waaronder muziek-, dans-, toneel- en cabaretuitvoeringen of het geven of ontvangen van workshops, lessen, cursussen etc.
1.2 Het gebruik van de cultuurzaal is inclusief normaal gebruik van electra, verwarming, pipe-drapes, beamer/scherm, foyer, kleedruimten, assistentie technische dienst, licht en geluid en alle nader overeen te komen infrastructurele en logistieke assistentie.
1.3 Annuleren is kosteloos tot 4 weken vóór de desbetreffende reservering.

2. Veiligheid: verantwoordelijkheden exploitant

2.1 Exploitant is verantwoordelijk voor een deugdelijke bouw en een deugdelijk onderhoud van de (sport)accommodatie, waaronder de cultuurzaal en zorgt er voor dat de (sport)accommodatie, voor zover van toepassing, voldoet aan de voor cultuurzalen geldende wettelijke voorschriften.
2.2 De technicus van dienst heeft recht op pauzes: minimaal 30 minuten per 5 gewerkte uren. De pauze tijden van de technicus kunnen in samenspraak met hem/haar gewijzigd worden om aan te sluiten bij het programma van het evenement.
2.3 Exploitant is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in de (sport)accommodatie, waaronder de cultu urzaal.
2.4 Exploitant en haar personeel hebben ten alle tijde vrije toegang tot het gebouw en, in overleg, recht op een plaatsbewijs.
2.5 Exploitant bepaalt of een studio geschikt is voor het beoogde gebruik door de gebruiker.

3. Veiligheid: verantwoordelijkheden gebruiker

3.1 De gebruiker stelt zich zonder voorbehoud aansprakelijk voor beschadigingen aan de cultuurzaal en de inventaris, die door de gebruiker en de bijhorende medewerkers in de ruimste zin opzettelijk of als gevolg van nalatigheid worden toegebracht. De gebruiker erkent bij voorbaat de verplichting de daardoor veroorzaakte kosten, zoals deze door eploitant te goeder trouw zullen worden begroot, aan eploitant te voldoen.
3.2 Eploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor beschadigingen aan – of verlies van eigendommen van de gebruiker of van derden die zich ten behoeve van de gebruiker in de (sport)accommodatie bevinden, behoudens indien en voor zover die schade of dat verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van personeel in dienst van – en werkzaam ten behoeve van eploitant.
3.3 Eploitant streeft ernaar, zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden, de veiligheid en het schadeloos verlopen van de evenementen en producties in haar zalen te waarborgen.
3.4 De gebruiker vrijwaart exploitant van enige vorderingen door derden.

4. Hygiëne

4.1 Na elk gebruik draagt gebruiker zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het doorspoelen van de toiletten en het droogtrekken van de doucheruimte(n) en het bezemschoon achterlaten van de kleedruimte(n).
4.2 Gebruiker meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan de medewerkers van exploitant.
4.3 Gebruiker voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijk gebruik van de (sport)accommodatie door de deelnemers aan c.q. bezoekers/toeschouwers van de (sport)activiteiten.

5. Gebruik

5.1 Het is gebruiker VERBODEN:
− In de muren en vloeren van de (sport)accommodatie, waaronder de cultuurzaal, te boren, gaten te maken, te breken, te spijkeren en/of te hakken;
− Zonder toestemming van exploitant, aan muren en balken materiaal te bevestigen, dan wel muren, ramen en vloeren etc. te beplakken en/of schilderen.
5.2 Waar tijdens het evenement met materiaal dat de vloer zou kunnen beschadigen gewerkt wordt, zal de vloer van een deugdelijke beschermlaag, zulks ter beoordeling van exploitant, voorzien moeten wordendoor gebruiker en voor zijn rekenng.
5.3 Het meenemen van eten, drinken en/pf serviesgoed uit de horecagelegenheid naar andere gedeeltes van de (sport)accommodatie is zonder toestemming niet toegestaan.
5.4 Het is niet toegestaan om zonder overleg met het beheer of exploitant de inrichting van de studio’s te wijzigen.
5.5 Mededelingen (flyers, posters, oproepen etc.) mogen alleen, na toestemming exploitant, op de daarvoor bestemde borden worden geprikt door gebruiker.
5.6 Aanwijzingen van exploitant en haar personeel dienen te worden opgevolgd.

6. Techniek & Decor

6.1 Tijdens de opbouw en afbraak is er een technicus van eploitant aanwezig. Dit is de enige persoon die de technische apparatuur bedient, tenzij anders afgesproken. De opbouw en afbreektijden worden vooraf in overleg bepaald.
6.2 Gebruik van speciale effecten zoals open vuur, rook, verf, confetti en/of water en andere materialen is verboden zonder overleg vooraf met exploitant.
6.3 Door de gebruiker meegebrachte technische apparatuur of decor dient vooraf te worden aangemeld bij exploitant. De gebruiker mag eigen materialen niet zonder toezicht van een technicus van exploitant in de zaal aanbrengen en/of aansluiten.
6.4 De gebruiker mag binnen de (sport)accommodatie niets aanplakken of op welke wijze dan ook bevestigen zonder voorafgaande toestemming van exploitant. Ophanging en bevestiging van materialen dient te geschieden met door exploitant te leveren bevestigingsmateriaal. Het aanbrengen of gebruik van haken, spijkers, schroeven, punaises, plakband, serpentines, kauwgom, confetti en dergelijke is verboden. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen en opruimen van aangebrachte materialen.
6.5 De gebruiker heeft de beschikking over alle technische middelen die de zaal biedt, mits vooraf besproken is.
6.6 Op de voorstelling dag dient de gebruiker na afloop van de laatste voorstelling het decor af te breken en weg te voeren. Dit dient te gebeuren binnen de openingstijden van exploitant. Exploitant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan achtergelaten materiaal.
6.7 Alle door de gebruiker in de cultuurzaal gebrachte goederen dienen te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van de brandweer. Indien exploitant de goederen niet veilig acht, heeft exploitant het recht goederen te weigeren of een voorstelling te annuleren.

7. Kaartverkoop

7.1 Exploitant zorgt zelf voor de kaartverkoop (kas, wisselgeld en kaarten) voorafgaand aan de voorstelling, tenzij anders afgesproken.
7.2 In de cultuurzaal geldt een maximum publieksaantal van … personen en is afhankelijk van de zaalopstelling (max. 100-250 personen). Hierover dient de gebruiker vooraf afspraken te maken met exploitant.

8. Auteursrechten

8.1 Met betrekking tot het op te voeren werk, de muziek of de film(s) is de gebruiker zelf verantwoordelijk om aan de verplichtingen te voldoen van de algemene voorschriften betreffende auteursrechten. Exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor de consequenties van nalatigheid inzake het verwerven van auteursrechten.

9. Horeca

9.1 Indien gebruiker horecavoorzieningen wenst, is gebruiker verplicht gebruik te maken van de horecafaciliteiten van (sport)accommodatie, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

10. Overig

10.1 De gebruiker dient de zaal, de kleedkamer en bijbehorende ruimten elke voorstellingsdag of na afloop van het evenement op te ruimen binnen een half uur na afloop van de voorstelling/het evenement. De gebruiker en eventuele derden dienen vóór sluitingstijd van exploitant de (sport)accommodatie te hebben verlaten, tenzij anders afgesproken.
10.2 Op de gebruiksvergoeding van de cultuurzaal en de bijbehorende ruimten zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A van toepassing.
10.3 Voor zover de voorwaarden in Afdeling C afwijken van Afdeling A zijn de voorwaarden van Afdeling C van toepassing.

F. KANTOOR-, CONGRES- en VERGADERRUIMTEN

1. Algemeen

1.1 Vergaderruimte is een aparte ruimte die kan worden gebruikt voor besprekingen, vergaderingen bijeenkomsten en congressen.
1.2 Flexibele werkplek is een werkplek die door meerdere mensen gebruikt kan worden.
1.3 Geboden faciliteiten bij de vergaderruimte is beveiligd WIFI, scherm incl. beamer of LCD-scherm en koffie-, thee-, en drankvoorziening. Op aanvraag is het mogelijk om een flipover in gebruik te nemen.
1.4 Gebruiker is de persoon die, of het bedrijf dat, tijdelijk gebruik maakt van de vergaderruimte en/of flexibele werkplek met bijbehorende faciliteiten door middel van het online of telefonisch reserveren van gebruiksuren of op basis van een gebruikersovereenkomst. Dit kunnen personen zijn met een eigen bedrijf, verenigingen, stichtingen en bedrijven.
1.5 Diensten zijn het verhuren en faciliteren van vergaderruimtes en/of flexibele werkplekken.
1.6 Zodra u een bevestiging met een overzicht van de kosten ontvangt, is de reservering definitief.
1.7 Deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor zakelijke relaties/cliënten/gasten van de gebruiker indien zij gebruik maken van de vergaderruimte en/of flexibele werkplek.
1.8 Exploitant is gerechtigd prijzen/tarieven jaarlijks op 1 januari en 1 juli opnieuw vast te stellen.
1.9 De nieuwe prijzen gelden met ingang van voorgenoemde data voor alle nieuwe reserveringen van de vergaderruimtes en/of werkplekken.
1.10 Exploitant zal haar permanente gebruikers uiterlijk een maand voor ingangsdatum van de prijs/tariefwijziging hierover schriftelijk informeren. Indien een permanente of regelmatige gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijziging, is hij/zij gerechtigd de gebruikersovereenkomst binnen 10 dagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden.

2. Veiligheid: verantwoordelijkheden exploitant

2.1 Exploitant behoudt zich het recht voor om bepaald gebruik van de ruimte te weigeren of bij te sturen als daartoe aanleiding is.
2.2 Exploitant behoudt zich het recht voor de gebruiker of zakelijke relaties/cliënten/gasten van de gebruiker te weigeren, indien daartoe naar het oordeel van exploitant aanleiding is.

3. Veiligheid: verantwoordelijkheden gebruiker

3.1 De ruimte van (sport)accommodatie is alleen toegankelijk voor de gebruiker en de door hem/haar begeleide zakelijke relaties/cliënten/gasten. De gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem/haar begeleide zakelijke relaties/cliënten/gasten tijdens hun verblijf in de (sport)accommodatie en dient er voor te zorgen dat zij deze algemene voorwaarden en de huisregels stipt naleven.
3.2 Personen die aanstoot geven, de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, of handelen in strijd met één of meer voorwaarden waaronder het gebruik is toegestaan, worden door exploitant verwijderd uit de (sport)accommodatie.
3.3 Toegang tot en gebruik van de ruimte van (sport)accommodatie vindt plaats op eigen risico en met inachtneming van de geldende huisregels. Exploitant is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte artikelen.
3.4 De vergaderruimtes worden uitsluitend gebruikt voor gesprekken, besprekingen of trainingen/workshops/congressen. Ander gebruik kan uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door exploitant.
3.5 In alle ruimtes mag niet worden gerookt en er zullen geen brandgevaarlijke zaken (zoals kaarsen of wierook) of andere artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte worden gebruikt.
3.6 De gebruiker mag bij het gebruik van de vergaderruimte geen hinder of last veroorzaken voor overige gebruikers van de (sport)accommodatie en omwonenden. De gebruiker zal ervoor zorgen dat vanwege hem/haar aanwezige derden dit evenmin doen.
3.7 De gebruiker zal de gereserveerde ruimte achterlaten zoals deze bij aanvang wordt aanvaard, met inachtneming van de geldende huisregels. Alle kosten van reparatie, schoonmaak of herstel van de ruimte zijn voor rekening van de gebruiker voor zover deze kosten zijn gemaakt om de ruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
3.8 De gebruiker wordt geacht de ruimte, meubilair en overige inrichting op de daarvoor bestemde manier te gebruiken. Schade aan de ruimte/of bezittingen van exploitant door oneigenlijk of onjuist gebruik, zal worden verhaald op de gebruiker.Exploitant staat niet toe dat er in de ruimte veranderingen worden aangebracht, tenzij exploitant hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
3.9 Bij gebruik van ruimte dient de huurder aanwezig te zijn. Deze persoon houdt toezicht op de ruimte en de daarin aanwezige personen. Deze verantwoordelijke persoon is verplicht bij het verlaten van de ruimten de toegangsdeuren af te sluiten en zich ervan te overtuigen dat er geen mensen meer binnen zijn.
3.10 De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden.

4. Reserveringen en annuleringen

4.1 De reserveringen gaan via de website of per telefoon, een reservering via de website gaat altijd voor op een gelijktijdige telefonische reservering.
4.2 De kleinste reserveringseenheid is een uur.
4.3 Alleen definitieve reserveringen geven recht op gebruik van de vergaderruimte en/of flexibele werkplek op de datum en tijdstip waarvoor deze zijn geboekt.
4.4 Definitieve reserveringen kunnen tot 5 werkdagen voor de geboekte datum kosteloos worden geannuleerd door middel van een bericht via e-mail. Annuleringen tussen 4 en 2 werkdagen voor de geboekte datum, kunnen worden geannuleerd tegen betaling van 50% van de totale kosten. Annuleringen binnen 2 werkdag voor de geboekte datum zijn niet mogelijk.
4.5 Bij het reserveren van uren dient de gebruiker rekening te houden met de noodzakelijke voorbereidingstijd voor en eventuele uitloop van zijn/haar activiteiten in de ruimte. Indien de ruimte direct aansluitend is gereserveerd door een ander zorgt de gebruiker ervoor dat de ruimte tijdig wordt vrijgegeven.

5. Klachten

5.1 De gebruiker is verplicht de ruimte direct na ingebruikneming te controleren en eventuele zichtbare onvolkomenheden, beschadigingen en/of afwijkingen aan de ruimte te melden. Klachten tijdens het gebruik van de ruimte of de faciliteiten dienen eveneens direct te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de gebruiker.
5.2 Exploitant zal zich inspannen om deze klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen, zodat de gebruiker de ruimte en de faciliteiten in gebruik kan nemen of het gebruik kan voortzetten.
5.3 Indien de klacht niet direct kan worden verholpen, waardoor de gebruiker de ruimte of de faciliteiten niet kan gebruiken, zal exploitant de gebruiker aanbieden de gereserveerde uren op een ander tijdstip in te zetten. Indien er sprake is van bijkomende schade gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
5.4 Overige klachten ten aanzien van de ruimte of de faciliteiten of de diensten van exploitant dient direct na ontdekking -doch uiterlijk binnen 7 dagen- na gebruik van de ruimte schriftelijk aan exploitant te worden gemeld. Klachten ten aanzien van (het functioneren van) de website dienen direct na ontdekking binnen 24 uur-schriftelijk aan exploitant te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet tijdig melden zijn voor risico van de gebruiker.
5.5 In geval van een terechte klacht, zal exploitant de gebruiker de gelegenheid bieden de gereserveerde uren op een ander tijdstip in te zetten.
5.6 Indien een klacht niet binnen de in de voorafgaande vermelde termijn aan exploitant is gemeld. wordt de ruimte geacht in goede staat in gebruik genomen te zijn en aan de gebruiks-overeenkomst te beantwoorden en worden de faciliteiten en/of de diensten van exploitant geacht conform de gebruikersovereenkomst te zijn geleverd c.q. uitgevoerd.
5.7 Klachten schorten de betalingsverplichting van de gebruiker niet op.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Exploitant zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de gebruiker de ruimte tijdens de gereserveerde uren ongestoord en naar behoren kan gebruiken en dat deze ruimte en de overige door haar geleverde faciliteiten of uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de hieraan te stellen redelijke eisen. Buiten deze verantwoordelijkheid aanvaardt exploitant geen enkele aansprakelijkheid.
6.2 Exploitant is voor de bereikbaarheid van een (telefonie)provider. Exploitant zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen maar kan in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de telefoon, dan wel per e-mail. Exploitant is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt c.q. zal lijden in verband met het niet ononderbroken dan wel niet volledig beschikbaar zijn van deze diensten.
6.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is exploitant slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van exploitant voor vervolgschade, zoals bedrijfsschade, winstdervingen/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen-of letselschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
6.4 De gebruiker is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
6.5 Indien exploitant aansprakelijk is voor de door gebruiker geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van exploitant beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de verzekeraar van exploitant niet uitkeert, om welke reden dan ook, of de schade niet onder een door exploitant gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van exploitant te alle tijden beperkt tot maximaal het gemiddelde factuur bedrag voor de gereserveerde uren van de ruimte.
6.6 De gebruiker dient exploitant uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij/zij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem/haar geleden schade hiervoor aan te spreken.
6.7 Exploitant is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de gebruiker of in opdracht van de gebruiker door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
6.8 Exploitant is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies, diefstal of beschadiging van de door gebruiker en/of diens zakelijke relaties/cliënten/gasten meegebrachte zaken.
6.9 De gebruiker is tijdens het gebruik van de ruimte zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan, bewaren en adequaat beschermen van eigen (vertrouwelijke en/of bedrijfs) informatie of die van zijn/haar zakelijke relaties/cliënten/gasten. Exploitant is nooit aansprakelijk voor schade door diefstal, beschadiging, verlies, kopiëren of (onrechtmatig) gebruik, door medegebruikers van de ruimte of derden, van deze vertrouwelijke informatie. De gebruiker vrijwaart exploitant uitdrukkelijk voor alle aanspraken van zijn/haar cliënten/gasten of derden tot vergoeding van deze schade.
6.10 De gebruiker kan exploitant niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de ruimte en/of de faciliteiten of gebruik hiervan in strijd met de door of namens exploitant verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzing etc. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de gebruiker aan exploitant verstrekte of voorgeschreven gegevens, informatie of overige materialen;
b. door aanwijzingen of instructies van of namens de gebruiker;
c. doordat door of namens de gebruiker reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan de ruimte of faciliteiten zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van exploitant.
6.11 De gebruiker is in de gevallen als opgesomd in lid 9 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart exploitant uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
6.12 Eventuele fiscale beslissingen door een belastinginspecteur t.b.v. een activiteit zoals hiervoor vermeld in komen te allen tijde voor rekening en risico van de cliënt. Cliënt vrijwaart het bureau tegen aanspraken van de fiscus voortvloeiend uit een onjuiste opvolging van de fiscale regelgeving/uitspraak door cliënt.

G. EVENEMENTEN

1. Algemene begrippen

1.1 Bezoeker: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit terzake van het bijwonen van een door de Organisatie te organiseren Evenement, althans iedere natuurlijke persoon die zich op het Terrein bevindt.
1.2 Entreebewijs: het door de Organisatie of door haar ingeschakelde derde in het verkeer gebrachte toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot een door de Organisatie georganiseerd Evenement.
1.3 Evenement: een (mede) door de Organisatie georganiseerd feest, voorstelling, muziek(uitvoering) en/of andere manifestatie in de ruimste zin des woords.
1.4 Terrein: elke feitelijke plaats waar een Evenement wordt gehouden alsmede alle gebieden, ruimten en velden daaromheen, die deel uitmaken van het complex waarbinnen het Evenement gehouden wordt alsmede de daaraan grenzende openbare weg waartoe de Organisatie op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is.

2. Algemene voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) overeenkomsten waarbij de Organisatie direct of indirect partij is, alsmede op alle daarop gebaseerde door de Organisatie te leveren diensten. Door reservering, aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een Entreebewijs danwel betreding van het Terrein verklaart de Bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
2.2 Alle door de Organisatie danwel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Organisatie en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, danwel fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van Entreebewijzen door derden, waaronder begrepen de voorverkoopadressen.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
2.4 Uitdrukkelijk worden door de Organisatie de door Bezoekers toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen.

3. Entreebewijzen

3.1 De Entreebewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisatie. Uitsluitend Entreebewijzen die zijn aangeschaft bij de Organisatie of door de Organisatie ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door de Organisatie als geldig erkend.
3.2 Eenmaal gekochte Entreebewijzen worden niet door de Organisatie teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats, tenzij in deze algemene voorwaarden anders wordt bepaald.
3.3 Het is de Bezoeker niet toegestaan Entreebewijzen voor een Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.
3.4 De Bezoeker is gehouden het Entreebewijs dat toegang heeft verleend tot het Evenement gedurende het gehele Evenement bij zich te dragen en op eerste verzoek aan de Organisatie, of door haar ingeschakelde derden, te tonen.
3.5 Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, danwel deze Bezoekers kunnen door de Organisatie van het Terrein van het Evenement worden verwijderd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Entreebewijs. Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn.

4. Toegang en Verblijf en Veiligheid

4.1 Indien voor enig Evenement een minimumleeftijd geldt, verklaart de Bezoeker middels de aankoop van het Entreebewijs dat hij/zij de voor dat Evenement gestelde minimumleeftijd heeft.
4.2 De Organisatie is gerechtigd Bezoekers voorafgaand of tijdens de duur van het Evenement te fouilleren en de door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken.
4.3 Indien de Organisatie daarom verzoekt is de Bezoeker gehouden zich te legitimeren middels het tonen van een geldig legitimatiebewijs.
4.4 Gedurende zijn/haar verblijf op het Terrein dient de Bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de Bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende Evenement. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Organisatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ordepersoneel) gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
4.5 De Organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Bezoekers de toegang tot het Terrein te weigeren of van het Terrein te (doen) verwijderen indien een Bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel danwel indien de Organisatie dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement. De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het Entreebewijs.
4.6 Het is Bezoekers niet toegestaan (huis) dieren, (hard)drugs, (alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar danwel bij zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname zonder teruggave.
4.7 Het is de Bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie heeft verkregen, op het Terrein goederen van welke aard dan ook, te koop of te ruil aan te bieden, danwel deze kosteloos aan derden te verschaffen.
4.8 Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden danwel aan enige bepaling medewerking weigeren, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, danwel deze Bezoekers kunnen door de Organisatie van het Terrein van het Evenement worden verwijderd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Entreebewijs. Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Het betreden van het Terrein en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoekers op eigen risico. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het Terrein en de door deze derden ingeschakelde personen.
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.
c. schade ontstaan door het bijwonen van het Evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen.
d. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen.
e. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangst- en slottijden van het Evenement.
f. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het Evenement.
g. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder danwel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat.
h. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van Bezoeker.
5.2 De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden danwel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.
5.3 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van de Organisatie en/of door de Organisatie ingeschakelde derden.

6. Registratie

6.1 De Organisatie is gerechtigd om (delen van) het Evenement en de Bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaarmaken middels alle haar ten dienste staande middelen alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Hieronder wordt tevens begrepen de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het Terrein.
6.2 Door betreding van het Terrein verklaart de Bezoeker zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret en lichaam(skenmerken) door de Organisatie of een door de Organisatie aangewezen derde, waarbij de Bezoeker uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt. De Organisatie noch de eventuele derde aan wie de Organisatie toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de Bezoeker enige vergoeding verschuldigd.

7. Rechten van Intellectueel eigendom

7.1 De Bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het programmaboekje, posters, flyers, en of andere door de Organisatie geproduceerd (promotie)materiaal te verveelvoudigen danwel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan de Organisatie toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten.

8. Data en plaats

8.1 De Organisatie zal zich er voor inspannen het Evenement te doen plaatsvinden op de aangegeven locatie, op de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip.
8.2 Indien de Organisatie dit om enigerlei reden wenselijk acht danwel ingeval van overmacht is de Organisatie gerechtigd het Evenement te verschuiven naar een andere datum, andere locatie danwel het Evenement in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door Bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.
8.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede (maar niet beperkt tot) verstaan, elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden danwel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.
8.4 Uitsluitend in geval van annulering als bedoeld in dit artikel zal de Organisatie de reeds door de Bezoeker voor het Entreebewijs betaalde vergoeding aan de Bezoeker restitueren. Van het bepaalde in dit artikellid zijn uitgesloten eventueel door de Bezoeker betaalde bespreek/reserveringsgelden.
8.5 Restitutie van entreegelden als bedoeld in lid 4 van dit artikel zal uitsluitend plaats vinden op verzoek van de Bezoeker, onder overlegging aan de Organisatie of een daartoe door haar aangewezen derde, van een geldig entreebewijs binnen 14 (veertien) dagen na de (eerste) dag waarop de annulering door of namens de Organisatie is bekendgemaakt.

9. Algemene bepalingen

9.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking. De Organisatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
9.2 Alle geschillen van welke aard dan ook zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
9.3 Geschillen zullen uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.

H. SLEUTELVERHUUR

1. Gebruik

1.1 Bij sleutelverhuur, waarbij de (sport)accommodatie aan huurder/gebruiker ter beschikking wordt gesteld, zonder dat een beheerder van exploitant aanwezig is, wordt huurder/gebruiker tegen betaling van een borgsom in het bezit gesteld van de sleutel(s) van de (sport)accommodatie. De hoogte van de borgsom is in de huur-/gebruiksovereenkomst vermeld. Voor de ontvangst van deze sleutel dient te worden getekend. Dupliceren van deze sleutel(s) is niet toegestaan.
1.2 Bij verlies, vermissing of diefstal van de verstrekte sleutel(s) dient huurder/gebruiker exploitant hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Huurder/gebruiker zal de hiermee verband houdende kosten, zoals de kosten van vervanging van sloten, voldoen. Huurder/gebruiker is aansprakelijk voor de door exploitant of derden als gevolg van verlies, vermissing of diefstal van de sleutel geleden en te lijden schade.
1.3 Na de beëindiging van de huur-/gebruiksovereenkomst dient huurder/gebruiker de verstrekte sleutel(s) binnen 24.uur bij exploitant in te leveren, waarna de borgsom binnen één week zal worden gerestitueerd.
1.4 Huurder/gebruiker controleert voor vertrek of alle door of vanwege hem toegelaten personen de (sport)accommodatie hebben verlaten.
1.5 Huurder/gebruiker draagt zorg voor het openen en het sluiten van de ramen, deuren en hekken van de (sport)accommodatie, het in- en uitschakelen van water, verlichting, elektra, de technische installaties en de alarminstallaties.
1.6 Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de (sport)accommodatie en het niet of onjuist uitschakelen van water en elektra, de technische installaties en de alarminstallaties, zoals kosten in verband met alarmopvolgingen, en schade als gevolg daarvan komen voor rekening van huurder/gebruiker.

2. Toezicht en veiligheid

2.1 Huurder/gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik van en de veiligheid in de (sport)accommodatie.
2.2 Huurder/gebruiker ziet toe op de naleving van alle in Afdeling A, B en C opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels en aanwijzingen en treedt coördinerend op in geval van calamiteiten, een en ander conform Afdeling A, artikel 11 en 15 en de in Afdeling B en C opgenomen bepalingen.
2.3 Huurder/gebruiker dan wel de door hem aangewezen personen die met de uitoefening van de hieruit voortvloeiende taken zijn belast, dienen te beschikken over de in Afdeling A, B en C genoemde diploma’s.
2.4 Voor zover sport- en speeltoestellen en sportmaterialen worden verhuurd en gedurende het gebruik gebreken aan genoemde toestellen en materialen ontstaan, die een (veilig) gebruik van genoemde toestellen en attributen verhinderen, zorgt huurder/gebruiker er voor dat duidelijk wordt aangegeven dat de betreffende toestellen en attributen buiten gebruik zijn en dat maatregelen worden getroffen die een gebruik daarvan verhinderen.

3. Horecaruimten

3.1 Indien tot de (sport)accommodatie behorende horecaruimten worden verhuurd, dient huurder, althans tenminste één van de in deze horecaruimten werkzame medewerkers van huurder, te beschikken over de door de Drank- en Horecawet vereiste ‘Verklaring Sociale Hygiëne’ Afdeling A, artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.

4. Overig

4.1 Op de sleutelverhuur zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A, B en C van toepassing, tenzij de aard van deze voorwaarden zich tegen toepassing op sleutelverhuur verzet.
4.2 Voor zover de voorwaarden in Afdeling A, B en C afwijken van Afdeling D zijn de voorwaarden van Afdeling D van toepassing